Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Mẫu chứng chỉ tin học tiếng anh

Mẫu chứng chỉ tin học tiếng anh của bộ giáo dục và của trung tâm.

2 bìa phía trên là của bộ khác biệt như sau: thứ nhất. Bìa phôi của bộ giáo dục. và bên trong có tem của bộ giáo dục.

cả 2 loại đều không có ảnh vì theo quy chế mới thì văn bằng kể cả đại học cao đẳng đều không bao gồm ảnh.
Bộ GD

Bộ GD